СТАТУТ КУПО  (витяг)

СТАТТЯ V. ЗБОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • 1. Збори — це найвищий орган КУПО, який складається із всіх членів-організацій КУПО. Збори Конференції Українських Пластових Організацій виконують свої завдання через делегатів, умандатованих членськими організаціями.
 • 2. Умандатованими делеґатами членських пластових організацій є:

а) по шість діючих членів Крайових Пластових Старшин, а саме: голова, провідники чотирьох уладів та фінансовий діловод. Кожний із названих представників може делеґувати на своє місце когось зі своєї булави.

б) по одному членові Крайових Пластових Рад або контрольних органів (голова або делеґований член)

в) по одному делеґатові від кожних 1000 членів членських організацій (разом: новацтво, юнацтво, старше пластунство й сеніорат) з тим, що 50 перших членів з розпочатої 1000 мають право на додаткового делеґата.

 • 3. Спосіб визначення делеґатів, вичислених у § 2, точка в) схвалює Крайовий Пластовий З’їзд кожної членської організації.
 • 4. Членські організації зголошують своїх делеґатів Головній Пластовій Булаві, яка їх реєструє. Мандати делеґатів тривають доти, доки проводи членських організацій не зголосять Головній Пластовій Булаві інших своїх делеґатів.
 • 5. Для важности постанов Зборів вистачає, щоб половина умандатованих делеґатів узяла участь у Зборах. Усі рішення Зборів приймаються звичайною більшістю умандатованих і зареєстрованих делеґатів
 • 6. Головна Пластова Булава скликає Збори щотри роки в часі і місці, визначеному в порозумінні з проводами членських організацій.
 • 7. Звичайні Збори скликає Головна Пластова Булава, повідомляючи про це всі членські організації щонайменше за шість місяців перед Зборами.

а. До повідомлення Головна Пластова Булава долучає пропозицію порядку нарад. Членські організації можуть впродовж 60 днів зголосити пропозиції на зміну цього порядку, або подати нові справи з відповідним обґрунтуванням. Остаточний порядок нарад ГПБулава проголошує за три місяці перед Зборами.

б. Головна Пластова Булава покликує потрібні комісії (крім номінаційної) за один рік перед Зборами.

в. Ніякі нові справи не можуть бути прийняті до порядку нарад під час Зборів.

 • 8. Надзвичайні Збори скликає Головна Пластова Рада на підставі ухвали Головної Пластової Булави або на вимогу одної третьої членських організацій.
 • 9. Зборами керує обрана делегатами президія у складі голови, заступників і секретарів.
 • 10. Членські організації, які діють на континентах інших, ніж місце Зборів, можуть у виняткових випадках бути заступлені на Зборах уповноваженими.

а) Уповноваженими можуть бути повноправні члени однієї з членських організацій, які в даний час не є представниками іншої членської організації, зареєстрованими в тому характері Головною Пластовою Булавою (стаття V, § 4).

б) Уповноважені діють і голосують згідно з інструкціями своїх мандатів. Один уповноважений не може репрезентувати більше як три голоси.

 • 11. Члени Головної Пластової Ради та Головної Пластової Булави і члени їхніх комісій є учасниками Зборів з дорадчим голосом.
 • 12. Ухвали Зборів приймаються звичайною більшістю голосів за винятками: прийняття нових членів, позбавлення прав членства, зміни Статуту та ліквідації Конференції, для яких статут вимагає кваліфікованої (2/3) більшости. В разі рівности голосів резолюція чи пропозиція вважається несхваленою.
 • 13. Членська організація, що не виплатила своїх дотацій або інших фінансових зобов’язань для Конференції за час до кінця року, що попереджає рік, в якому відбуваються Збори, втрачає право голосувати на Зборах, хіба що перед Зборами Головна Пластова Булава продовжила реченець сплати цих дотацій чи інших зобов’язань
 • 14. До компетенції Зборів належить:

а) приймати звіти з діяльности Головної Пластової Ради і Головної Пластової Булави та схвалювати одобрення тієї діяльности;

б) обирати Головну Пластову Раду й Головну Пластову Булаву;

 1. i. Головна Пластова Рада покликає Номінаційну Комісію та назначає двох членів комісії. Головна Пластова Булава назначає інших двох членів Комісії, а всі крайові старшини мають право делеґувати по одному членові.
 2. ii. Номінаційна Комісія вибирає голову з-поміж себе та виготовляє листу кандидатів на всі виборні пости Головної Пластової Ради/Головної Пластової Булави.

ііі. Кожна членська організація може до 60 днів перед Зборами подати на руки голови Комісії свою повну листу кандидатів.

 1. iv. Остаточну листу (чи листи) кандидатів Головна Пластова Булава розсилає до членських організацій не пізніше як 45 днів перед Зборами. Під час Зборів Номінаційна Комісія може доповнити тільки необсаджені пости

в) схвалювати бюджет Конференції;

г) шукати засоби та устійнювати принципи, методи і напрями діяльности для успішної реалізації завдань Конференції та схвалювати напрямні для її органів на майбутнє;

ґ) вирішувати у справах, які мають вплив на втримання ідейної єдности та устроєвої подібности крайових пластових організацій;

д) схвалювати напрямні для спільної дії крайових пластових організацій

е) вирішувати  справи членства Конференції (стаття IV, §§ 3,4 і 5);

є) одобрювати правильник діяльности Головної Пластової Ради;

ж) приймати зміни цього статуту;

з) потверджувати рекомендації Пластових Конґресів;

и) приймати резолюції Зборів КУПО;

й) В разі потреби приймати рішення про ліквідацію Конференції.

 • 15. До справ, що мають вплив на ідейну єдність та устроєву подібність (§14 точка ґ цієї статті), належать:

а) мета Пласту, ідейні основи та ознаки єдности Пласту: їх тексти й інтерпретація, як у статті ІІ. §§ 1,2, 3,4 і 6;

б) самовиховна пластова метода (стаття ІІ. § 5);

в) приписи про пластові відзнаки, знамена і прапори;

г) постанова про членство в Пласті — дефініція й вікові групи;

ґ) пластове назовництво.

 • 16. Ухвали Зборів у справах, поданих у § 15-ому, вимагають, крім більшости, двох третіх відданих голосів, потвердження (ратифікації) крайовими пластовими з’їздами, принайменше двох третіх членів КУПО, більшістю двох третіх відданих голосів. Ця ратифікація повинна бути переведена до наступних Зборів КУПО. Країна, яка не розглядала питання ратифікації, зараховується як згідна з ухвалою Зборів КУПО. Ці ухвали втілюються в життя після проголошення їх Головною Пластовою Булавою, що має бути зроблене до шістьох місяців після належної ратифікації.
 • 17. Збори є відкриті для всіх членів Пласту, однак без права активної участи в пленарних нарадах.

 

Share This