Автор: Окаринський Володимир

Мова видання: українська

Кількість сторінок: 264

Рік видавництва: 2006

Опис: У монографії досліджується історія українського скаутського руху від його зародження і до 1944 р. через призму процесу державотворення та формування української національної еліти На основі великої кількості джерел, в т.ч. і маловідомих і неопублікованих, здійснено першу спробу узагальнюючої праці з даної проблеми, систематизованого висвітлення всіх аспектів ролі і місця українського скаутингу в суспільному житті України та української еміграції досліджуваного періоду. Головну увагу приділено історичним передумовам зародження і особливостям організаційного становлення українського скаутського руху. Детально висвітлено форми і методи діяльності українських скаутських частин. З’ясовано, що вся діяльність цих формувань була скерована переважно на формування української національної еліти для відродження української державності. Висвітлено роль скаутингу в суспільно-політичному житті України.

Share This